Send and Measure

O aplikaci

Aplikace Send and Measure, vyvinutá pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, a to především pro tablety, je určena pro měření prováděné na mobilní síti technologie Sigfox. Sigfox je rádiová technologie navržená speciálně pro Internet věcí, jež je budována spolčeností T-Mobile Czech Republic a.s. ve spolupráci se společností SimpleCell Networks a.s., která je též operátorem této sítě pro Českou republiku.

Aplikace je založena na bezdrátové komunikaci mezi mobilním zařízením, na němž je aplikace nainstalována a Bluetooth modulem, k němuž je připojen RF Sigfox modul TD1208. Po připojení mobilního zařízení k Bluetooth modulu a stisknutí patřičného tlačítka v pravém dolním rohu na hlavní obrazovce aplikace se odešle z mobilního zařízení AT příkaz sloužící pro modul TD1208 jako pokyn pro zaslání dat do Sigfox sítě. Sigfox pak nabízí možnost tzv. callback služby, kdy veškeré základnovými stanicemi zachycené zprávy z daného modulu, mohou být přeposílány například na webový server. Všechna nastavení se provádí ve webové aplikaci společnosti Sigfox, kde si lze nastavit také například jaká data má callback obsahovat, či jakou HTTP metodu pro callback použít.

Na vlastním aplikačním serveru vytvořeném pro účel zachycení callback je umístěn PHP script, který je určen pro zachycení HTTP metody POST obsahující soubor formátu JSON s parametry dané, základnovou stanicí přijaté, zprávy, jako jsou například SNR, RSSI a název základnové stanice. Tyto parametry jsou pak ukládány do JSON souboru na tomto aplikačním serveru.

Mobilní aplikace Send and Measure následně po odeslání zprávy přistupuje k danému JSON souboru na aplikačním serveru, načte jeho obsah, který zpracuje a základnové stanice v něm obsažené vykreslí do mapy dle GPS souřadnic spolu s parametry s nimiž byla zpráva přijata. Základnové stanice jsou zde vykreslovány v různých barvách v závislosti na parametrech SNR či RSSI, což lze změnit v nastavení aplikace.

Uživatelské rozhraní a funkce mobilní aplikace

Po spuštění mobilní aplikace se zobrazí hlavní obrazovka s mapou světa, na které se po uskutečnění měření objeví ukazatelé znázorňující všechny základnové stanice sítě Sigfox, jež přijaly odeslanou zprávu. Tyto základnové stanice jsou navíc podbarveny dle hodnot parametru SNR či RSSI. Vzhled ukazatele základnové stanice byl navržen s přihlédnutím k tomu, aby bylo zřetelné, že se jedná o základnovou stanici a také, aby design působil jednoduše a na mapě zbytečně nerušil. Po klepnutí na ukazatel patřičné základnové stanice, se zobrazí bublinová nápověda s podrobnějšími informacemi, především jsou zde konkrétní hodnoty parametrů SNR a RSSI. V pravém horním rohu se nachází tlačítko pro přiblížení aktuálního umístění. K tomuto účelu je potřeba mít na zařízení povolené lokalizační služby, pokud tomu tak není, zobrazí se chybová hláška, upozorňující uživatele na tuto skutečnost. V levém dolním rohu je umístěna legenda pro zobrazení aktuálních intervalů hodnot parametru SNR či RSSI pro jednotlivé barvy – zelenou, žlutou a červenou. V pravém dolním rohu se pak nachází nejdůležitější prvek, což je plovoucí tlačítko spouštějící celý proces měření.

Na obrazovce pro zobrazení všech měření provedených na daném zařízení, na němž je mobilní aplikace nainstalována, je rozbalovací seznam, kdy po rozbalení se zobrazí podrobnosti všech měření z daného dne. Karta, na které jsou podrobnosti konkrétního měření zobrazeny, je navíc pro větší přehlednost podbarvena barvou dle hodnoty SNR či RSSI. V pravém dolním rohu se nachází plovoucí tlačítko, po klepnutí se rozbalí nabídka s možnostmi po dobu čtyř sekund. Daná zvolená možnost se pak týká vždy měření z těch dnů, u kterých je zaškrtnut checkbox, nacházející se v nadpisu daného rozbalovacího seznamu. První možností je export zvolených měření do CSV souboru, kde jsou jednotlivé položky odděleny znakem středník, a který je uložen ve složce Dokumenty v paměti mobilního zařízení. Další možnost umožňuje rychlý výběr všech měření, což je uživateli indikováno zaškrtnutím checkboxů u všech přítomných dnů měření. Poslední možností je odstranění všech měření ze zvolených dnů z databáze.

Obrazovka s nastavením a informacemi je opticky rozdělena do dvou částí. V první části jsou vybrané informace o připojeném Sigfox modulu, které lze po připojení se k modulu přes Bluetooth kdykoliv aktualizovat, což lze provést kliknutím na tlačítko nacházející se na pravé straně v této části. Druhá část obsahuje veškeré nastavení, které jde v mobilní aplikaci provádět. Tlačítkem Connect lze otevřít dialog, jež slouží k vyhledání dostupných Bluetooth zařízení v okolí, které se zobrazují v tomto dialogu a po kliknutí na položku s názvem daného zařízení dojde k pokusu o připojení se ke zvolenému zařízení. Tlačítko Adjust umožňuje zobrazit dialog pro úpravu intervalů hodnot SNR a RSSI jednotlivých barev. Tyto nastavené hodnoty jsou pak platné v rámci celé aplikace, tzn. jak na hlavní obrazovce s mapou, tak na obrazovce všech měření. Vložené hodnoty jsou navíc kontrolovány tak, aby dávaly smysl a v případě nalezené chyby je před uložením o této skutečnosti uživatel informován hláškou. Po kliknutí na tlačítko Change se otevře dialog pro změnu URL adresy, na které se nachází PHP skript webového serveru pro zachycení callbacks a URL adresy JSON souboru, do něhož se ukládají JSON objekty z callbacks. Dále se v této části nachází volba toho, zdali se podbarvování v rámci celé aplikace bude řídit hodnotou SNR či hodnotou RSSI. Posledním tlačítkem s popiskem Delete lze smazat celou databázi obsahující všechna měření.

Poslední obrazovka je určená pro zobrazení informací o této aplikaci. Je zde přítomen název aplikace, jméno jejího autora a také rok poslední aktualizace aplikace.

Tyto jednotlivé části aplikace jsou pak přístupné z vysouvacího menu, které se nachází na levé straně obrazovky zařízení a lze jej vysunout buď stisknutím patřičného tlačítka nacházejícího se vždy v levém horním rohu, či pohybem prstu po obrazovce z levé strany do pravé.

U ikony aplikace byla snaha hlavně o jednoduchost a dodržení zásad materiálního designu tak, aby ikona zapadala do prostředí operačního systému Android a zároveň naznačovala to, k čemu je mobilní aplikace určená.

Dle materiálního designu jsou vybrány také jednotlivé barvy přítomné na ikoně. Inspirací pro podkladovou plochu byla ikona aplikace Mapy od firmy Google, jelikož uživatelé jsou zvyklí tento vzor chápat jako mapu. Na této podkladové ploše je pak umístěn objekt představující základnovou stanici, který je použit také v aplikaci jako ukazatel základnových stanic na mapě. Ikona má tedy vyjadřovat to, že hlavní funkcí aplikace je graficky zobrazovat na mapě základnové stanice, které přijaly odeslanou Sigfox zprávu.